Uitnodiging algemene ledenvergadering op maandag 27 augustus 2012

Uitnodiging aan de leden van SV Erasmus voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2012-2013 op maandagavond 27 augustus 2012 om 20.00 uur in onze speelzaal in het gebouw van Laurens Arcadia, Apollostraat 163, 3054 TB Rotterdam

Geachte heer,

Namens het bestuur van schaakvereniging Erasmus nodig ik u graag uit voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2012-2013. Ik verzoek u maandagavond 27 augustus tijdig aanwezig te zijn, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. De agenda treft u bijgaand aan. Mocht u andere onderwerpen op de vergadering aan de orde willen stellen, dan verzoek ik u dat uiterlijk 24 augustus behalve aan mij (secretaris@sv-erasmus.nl) ook aan onze voorzitter Frank van Zutphen (voorzitter@sv-erasmus.nl) door te geven, zodat voor de behandeling daarvan voldoende tijd kan worden ingeruimd. Hetzelfde geldt als u een alternatief voorstel voor de interne competitie wilt doen.

Van deze gelegenheid maak ik gebruik op te merken dat we op maandag 3 september een open avond hebben. Nodig oude schaakbekenden daarvoor uit!

De eerste speelavond van de interne competitie is op maandag 10 september.

Hoogachtend,

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Secretaris

Agenda voor de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2012-2013 van Schaakvereniging Erasmus op maandagavond 27 augustus 2012 om 20.00 uur in het gebouw van Laurens Arcadia, Apollostraat 163, 3054 TB Rotterdam

(Een sterretje * betekent dat er een bijlage over is, bijvoorbeeld een verslag)

1. Opening

2. Mededelingen, waaronder de eventuele ingekomen stukken

3. Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 29 augustus 2011*

4. Jaarverslag secretaris*

5. Jaarverslag wedstrijdleider interne competitie*

6. Jaarverslag wedstrijdleider externe competitie*

7. Jaarverslag jeugdleider*

8. Jaarverslag penningmeester* en verslag kascommissie

9. Stand van zaken materiaal

10. Prijsuitreiking seizoen 2011-2012

11. Bestuursverkiezing. Alle bestuursleden zijn herkiesbaar. De kandidaten zijn dus Frank van Zutphen (voorzitter), Leo Verhoeven (secretaris), Jan Melis (penningmeester), Jaap van Meerkerk (wedstrijdleider interne competitie), Paul Wilhelm (wedstrijdleider externe competitie), Joram Simons (jeugdleider) en Arie de Jong (algemeen)

12. Toekomstvisie bestuur*

13. PR*

14. Voorstel begroting (inclusief voorstellen contributie en opheffen bestemmingsreserve jeugd)*

15. Voorstel interne competitie 2012-2013 (inclusief voorstel reglement)*

16. Jeugdzaken 2012-2013

17. Teams externe competitie 2012-2013*

18. Planning jaaragenda*. Open rapidtoernooi (al vastgelegd op 20 oktober 2012), jeugdtoernooi, Watertorentoernooi. Teamwedstrijden onder voorbehoud RSB-vergadering

19. Clubblad

20. Website

21. Benoeming kascommissie

22. Rondvraag

23. Sluiting