De Algemene Ledenvergadering op 27 augustus 2018 heeft ingestemd met een aanpassing van het huishoudelijk reglement met betrekking tot de vaststelling van de contributie.

Het gewijzigde huishoudelijk reglement is nu ook te vinden op de website. Na de Lees Meer zijn de nieuwe gewijzigde artikelen te vinden.

2.1 Bij de verschuldigde contributie wordt onderscheid gemaakt naar:
a) gewone leden;
b) dubbelleden;
c) jeugdleden, de leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar.
De contributies worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering van dat seizoen.

2.2 De leden zijn de contributie verschuldigd bij de aanvang van het verenigingsjaar. Vermindering is alleen mogelijk als iemand niet meer bij ons kan komen schaken, zulks ter beoordeling van het bestuur.

2.3 Bij betaling in één termijn moet de contributie per 1 november van dat verenigingsjaar zijn betaald. Bij betaling in twee termijnen vervalt de eerste termijn (de helft van de jaarcontributie) per 1 november en de tweede termijn per 1 maart.

2.4 Als iemand in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, wordt de contributie voor dat jaar naar tijdsgelang berekend.

2.5 Als een lid de contributie veertien dagen na de tweede schriftelijke aanmaning niet heeft betaald, is het bestuur bevoegd over te gaan tot ontzetting uit het lidmaatschap wegens wanbetaling. Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokkene, de RSB en de KNSB.

2.6 Aan een lid wordt desgevraagd eenmalig per door hem “aangebracht” gewoon seniorlid een korting van € 50 op de jaarcontributie verleend. De korting wordt toegepast nadat het nieuwe lid de jaarcontributie heeft betaald. Als het nieuwe lid maar een deel van de jaarcontributie is verschuldigd, wordt de korting naar evenredigheid verlaagd. Het gaat om een korting: de contributie kan er niet negatief door worden. Onder een nieuw lid wordt verstaan iemand die in de laatste 24 maanden geen lid van de vereniging was.