Uitnodiging voor een bijzondere algemene ledenvergadering op maandagavond 11 december 2023

Om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 211A, 3054 TB Rotterdam

Beste leden van SV Erasmus,

Namens het bestuur van onze vereniging nodig ik u graag uit voor deze bijzondere algemene ledenvergadering.

Een korte vergadering, voorafgaand aan de 15e ronde van de interne competitie

Het agendapunt dat ertoe doet gaat over het voorstel tot statutenwijziging. Inhoudelijk al behandeld bij de algemene ledenvergadering op 28 augustus 2023. De statuten konden toen niet worden gewijzigd omdat het daarvoor vereiste quorum (meer dan de helft van de meerderjarige leden) ontbrak. Daardoor is een afzonderlijke vergadering nodig die wat het bestuur betreft kort kan zijn.

Agenda en vergaderstukken

Op de volgende bladzijden vindt u de agenda en de vergaderstukken met het voorstel van het bestuur. Afzonderlijk bijgevoegd is het notariële concept voor die nieuwe statuten.

Stemming

Uiteindelijk komt het neer op een stem voor of tegen de nieuwe statuten. De grote lijn als het ware. Maar mocht iemand over een concrete bepaling willen stemmen (in de zin dat een bepaald artikel of onderdeel daarvan naar zijn of haar mening echt moet vervallen of anders moet), dan is dat mogelijk. Verzoek dat uiterlijk op 8 december aan me door te geven, zodat ik dat – met een advies van het bestuur (overnemen of afwijzen) – op 9 of 10 december in een ledenmail kan opnemen. Op zo’n voorstel kan dan zowel secuur als snel worden beslist.

Start 15e ronde interne competitie na afloop van de bijzondere algemene ledenvergadering

Zoals gezegd is het de bedoeling de vergadering kort te houden, uiterlijk tot 20:30 uur, om daarna te starten met de 15e ronde van de interne competitie, met een iets korter speeltempo omdat we de zaal om 24:00 uur moet zijn verlaten. De partijen worden zoals gebruikelijk enige tijd voor 20:00 uur ingedeeld, zodat we vlak na de vergadering van start kunnen gaan.

Kom als dat enigszins mogelijk is

Een statutenwijziging vergt de aanwezigheid van meer dan de helft van onze meerderjarige leden. Daarom ook aan degenen die dan niet voor de interne spelen het verzoek om te komen.

Met vriendelijke groet,

Leo Verhoeven

Agenda voor de bijzondere algemene ledenvergadering op maandagavond 11 december 2023 om 20.00 uur in Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 211A, 3054 TB Rotterdam

  1. Opening met vaststelling quorum voor statutenwijziging
  2. Verslag van de algemene ledenvergadering op 28 augustus 2023
  3. Voorstel nieuwe statuten
  4. Sluiting